kahok pride...

This shadowbox celebrates win 2,000.